วิสัยทัศน์

- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา รอบคอบ โปร่งใส ค้นหาและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานด้วยมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ

พันธกิจ

- เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผนควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ และหน่วยงานในสังกัด

- ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน วิทยาการตำรวจการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์ นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานอื่น ๆ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมงานด้านพิสูจน์หลักฐานและงานด้านวิทยาการตำรวจ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติความเป็นมาพ.ศ.๒๕๓๒ กองวิทยาการ ๔ เริ่มก่อตั้งที่ทำการ โดยได้ขออาศัยห้องทำงานของ บช.ภ.๔ เป็นที่ทำการชั่วคราว จำนวน ๒ ห้อง ตั้งอยู่ที่ตึกด้านหน้าของอาคาร บช.ภ.๔ (เดิม) ชั้น ๓ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีการอนุมัติปรับเพิ่มอัตรากำลังพลขึ้น ทำให้ที่ทำการเดิมไม่สามารถรองรับข้าราชการตำรวจได้ จึงได้ย้ายไปเช่าอาคารพาณิชย์ธนดี ๓ ชั้น ๓ คูหา ค่าเช่าเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งอยู่อาคารพาณิชย์ธนดี ถนนสงขลา – เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พ.ศ.๒๕๓๗ เนื่องจากอัตราค่าเช่าที่ทำการ มีราคาสูง มีผลกระทบต่องบประมาณของหน่วยเป็นอย่างมาก จึงงดเช่าที่ทำการชั่วคราว ได้ย้ายที่ทำการกลับไปอยู่ที่ตึกของตำรวจภูธรภาค ๙ ด้านหน้า บริเวณชั้น ๓ ตั้งอยู่ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกครั้งหนึ่ง

พ.ศ.๒๕๔๗ ย้ายที่ทำการจากตึกด้านหน้าของตำรวจภูธรภาค ๙ ไปอยู่ตึก บก.อก.ภ.๙ (ชั้น ๒) ตั้งอยู่ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้ขอตั้งงบประมาณเพื่อสร้างที่ทำการและอาคารบ้านพัก เป็นที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด-สงขลา พื้นที่ ๕๖ ไร่ ๖๔ ตารางวา

พ.ศ.๒๕๔๙ ย้ายที่ทำการจากตึก บก.อก.ภ.๙ (ชั้น ๒) ไปอยู่ชั้นล่างบริเวณคลังพลาธิการ ของ ตำรวจภูธรภาค ๙ ตั้งอยู่ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ได้เสนอโครงการและของบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๙๖,๑๖๘,๘๐๐ บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ แต่ ตร.ได้อนุมัติเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการ เนื่องจาก ตร.มีนโยบายในการปรับโครงสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งบประมาณส่วนนี้จึงนำไปรวมกับตำรวจภูธรภาค ๙ ในการก่อสร้างที่ทำการของตำรวจภูธรภาค ๙ บนที่แปลงดังกล่าว

พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ได้ยุบเลิก กองวิทยาการ ๔ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เป็น “ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙” ตั้งแต่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ รับผิดชอบพื้นที่ ๔ จังหวัด โดยได้แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ และเปลี่ยนชื่อวิทยาการจังหวัดเป็น “พิสูจน์หลักฐานจังหวัด” ได้แก่ จังหวัดสตูล พัทลุง ตรัง และจังหวัดสงขลา โดยใช้ที่ทำการเดิมซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างเป็นอาคารคลังพลาธิการ ของ ตำรวจภูธรภาค ๙

พ.ศ.๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ เลขที่ ๔ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา