Chief Information Officer : CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง

รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจวจ