โทรศํพท์

โทรศํพท์:074 205 825
โทรสาร:(088) 1925242

ที่อยู่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 หมู่ 4, ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110

เมล์

[email protected]