“ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ รับผิดชอบพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดยได้แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ