• 1.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จัดซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS)ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ 
  • 2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการซื้อวัสดุDNAของ กชว.ศพฐ.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์(e-bidding) 
  • 3.  ประกวดการจัดซื้อวัสดุ DNA ของ กชว.ศพฐ.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  • 4.  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • 5.  ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุ DNAของ กชว.ศพฐ.๙ ด้วยวิธี(e-bidding)
  • 6.  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 7.  ประกวดการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  • 8.  ราคากลาง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 9.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • 10.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรต( FTIR) ด้วยวิธีคัดเลือก