• 1.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  • 2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ของกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.๙ จำนวน ๓ รายการ
  • 3.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  • 4.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  • 5.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  • 6.  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 7.  ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ DNAของ กชว.ศพฐ.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 8.  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  • 9.  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุ DNAของ กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและ DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จำนวน ๓ รายการ
  • 10.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑