พ.ต.ท.หญิงทัศนีย์ ขวัญพรหม

หน.พฐ.จว.พัทลุง

พื้นที่รับผิดชอบ ๓,๔๒๔,๔๗๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

     ๑. อ.เมืองพัทลุง

     ๒. อ.ป่าพยอม

     ๓. อ.ควนขนุน

     ๔. อ.ศรีบรรพต

     ๕. อ.ศรีนครินทร์

     ๖. อ.กงหรา

     ๗. อ.ตะโหมด

     ๘. อ.ป่าบอน

     ๙. อ.ปากพะยูน

     ๑๐. อ.บางแก้ว

     ๑๑. อ.เขาชัยสน