พ.ต.ท.บริภัณฑ์ บริรักษ์

หน.พฐ.จว.สตูล

พื้นที่รับผิดชอบ ๒,๔๗๘,๙๗๗ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

     ๑. อ.เมืองสตูล

     ๒. อ.ควนโดน

     ๓. อ.ท่าแพ

     ๔. อ.ควนกาหลง

     ๕. อ.ละงู

     ๖. อ.มะนัง

     ๗. อ.ทุ่งหว้า