พ.ต.ท.สราวุธ จงจิต

หน.พฐ.จว.ตรัง

พื้นที่รับผิดชอบ ๔,๙๑๗,๕๑๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

     ๑. อ.เมืองตรัง

     ๒. อ.รัษฎา

     ๓. อ.ห้วยยอด

     ๔. อ.วังวิเศษ

     ๕. อ.สิเกา

     ๖. อ.กันตัง

     ๗. อ.หาดสำราญ

     ๘. อ.ปะเหลียน

     ๙. อ.ย่านตาขาว

     ๑๐. อ.นาโยง